ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៦-មេសា-២០១៩

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៣៤៦រូប (ប្រុស = ១០៦៨រូប ស្ដ្រី = ២៧៨រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ២៩១រូប (ប្រុស = ១៩៣រូប ស្ដ្រី​​​ = ៧៨រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៨៦រូប (ប្រុស = ៧៤រូប ស្ដ្រី = ១២រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៦រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៧៧៣រូប (ប្រុស = ១៣៧៥រូប ស្ដ្រី = ៣៧៨រូប)