ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦-មករា-២០២០

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៤៥២រូប (ប្រុស = ១១៤៦រូប ស្ដ្រី = ៣០៦រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ៣៥៩រូប (ប្រុស = ២៥១រូប ស្ដ្រី​​​ = ១០៨រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១០៨រូប (ប្រុស = ៩៣រូប ស្ដ្រី = ១៥រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០១រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩រូប (ប្រុស = ២២រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៩៨៧រូប (ប្រុស = ១៥៥៣រូប ស្ដ្រី = ៤៣៤រូប)

 

Code Status Male Female Total
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិ 1146 306 1452
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 93 15 108
TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 251 108 359
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 22 7 29
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 17 3 20
LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 40 3 43
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 1 1
HT មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 1 0 1
  Total 1571 444 2015