របៀបប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលគណៈមេធាវី

 

របៀបប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលគណៈមេធាវី សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

*វិធីទី១៖ សូមចូលកទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គណៈមេធាវី www.bakc.org.kh រួចស្វែងរកពាក្យអ៊ីម៉ែល

11

*វិធីទី២៖ សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ https://webmail.bakc.org.kh បន្ទាប់មកនឹងបង្ហាញផ្ទាំង Login ដូចខាងក្រោម៖

2

 

១-បញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

២-បញ្ចូលលេខសំងាត់របស់អ្នក (ដោយមាននិមិត្តសញ្ញា លេខ និងតួរអក្សរធំ-តូច)

ឧ.Ex@12345678

៣-បន្ទាប់មកចុចលើ Login ដើម្បីបើកអ៊ីម៉ែល

 

 

 

*បន្ទាប់មកលោតផ្ទះដូចខាងក្រោម៖

3

ផ្ទាំងនេះឱ្យអ្នកជ្រើសរើសកម្មវិធីបើកអ៊ីម៉ែល RoundCube ឬ Horde

 ១-ចុចលើ RoundCube ហើយចុចលើពាក្យ Open

* បើអ្នកចង់ឱ្យចងចាំនៅពេលក្រោយ សូមចុចធីក Open my inbox when i login បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Open  

២-ចុចលើ Horde ហើយចុចលើពាក្យ Open

* បើអ្នកចង់ឱ្យចងចាំនៅពេលក្រោយ សូមចុចធីក Open my inbox when i login បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Open  

 

ខាងក្រោមនេះជាផ្ទាំង Inbox

 4

 

*ក្នុងករណីអ្នកចង់ប្តូលេខកូដសំងាត់របស់អ្នក

5

6

-សូមចុចលើអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. បន្ទាប់មកបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងឆ្វេង៖

-ដើម្បីប្តូរលេខកូដសូមចុចលើពាក្យ Password & Security បន្ទាប់មកវានឹងលោតផ្ទាំងខាងក្រោម៖

7

 

១-បញ្ចូលលេខកូដថ្មី

២-បញ្ជាក់លេខកូដម្តងទៀត

៣-បង្កើតលេខកូដដោយប្រព័ន្ធខ្លួនឯង