លោកមេធាវីសួន វិសាល និងគណៈប្រតិភូនៃគណៈមេធាវីបានចូលរួមកម្មវិធីច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ លោកមេធាវីសួន វិសាល និងគណៈប្រតិភូនៃគណៈមេធាវីបានចូលរួមកម្មវិធីច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធមេធាវីម៉ាឡេស៊ី។

នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈមេធាវីមកពី បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងបណ្តាប្រទេសជុំវិញពិភពលោក នៅក្នងកម្មវិធីច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Putrajaya ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។