សិក្ខាសាលាស្តីពី ការការពារការវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក-មជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិ

សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការការពារការវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក-មជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិ" នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសហការជាមួយ អង្គការ

Destination Justice និងក្រុមហ៊ុនមេធាវី CMS នៃទីក្រុងហុងកុង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការការពារការវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក-មជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិ"