របាយការណ៍សង្ខេបចំណូល

របាយការណ៍សង្ខេបចំណូល ចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីមហាសន្និបាតលើកទី ២១ និងជប់លៀងអបអរមហាសន្និបាតគណៈមេធាវី នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ