សកម្មភាពកិច្ចប្រជុំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអធិការកិច្ច

នាថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកមេធាវី សួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវីបានប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ​ក្រុមការងារ​អធិការកិច្ច នៅសាលប្រជុំគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា