សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសសិស្សឱ្យចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី ១៥