ស្វែងរកមេធាវី

អត្តលេខ   ឈ្មោះ  ថ្ងៃធ្វើសម្បថ    ទីកន្លែងធ្វើការ

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរកមេធាវី​តាម ជំរើសខាងលើ ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះជំរើសស្វែងរកមេធាវីតាម​ឈ្មោះ​ លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយឈ្មោះដែល ស្រដៀង រឺ ឈ្មោះពេញ រឺ តួអក្សរផ្តើមនៃឈ្មោះ​របស់មេធាវី។ ចំណាំ សូមវាយអោយត្រូវតាមគំរូ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់មើលលំអិតអំពីពត៌មានមេធាវីម្នាក់ សូមលោកចុចលើរូបថត រឺ ឈ្មោះ របស់មេធាវីរូបនោះ ។

សូមអរគុណ!​

មេធាវី ឈ្មោះ អ៊ូច វុធ្ធី

អត្តលេខ1197
ឈ្មោះអ៊ូច វុធ្ធី
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ1975-12-25
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ2016-07-21
ថ្ងៃធ្វើកម្មសិក្សា2016-08-19
ថ្ងៃពេញសិទ្ធិ2017-12-04
លេខទូរសព្ទ័(855) 12 888 025, (855) 16 999 027, (855) 97 5888 025
ទូរសារ
គេហទំព័រwww.ovtlaw.com
អ៊ីម៉ែលo.vutthy@bakc.org.kh, ovt.arbitrator@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន

ភូមិទ្វីខាងត្បូង សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

ទីកន្លែងកំណើត

ភូមិកំពង់នង់ ឃុំកំពង់នង់ ស្រុកកំពត ខេត្តកំពត

សញ្ញាបត្រ័Licence en droit/Bachelor of Law(1998) Academic Level One of Law of Commercial Enterprises (1998) Master of Comparative and International Law (2012)
ការិយាល័យ

ការិយាល័យមេធាវី  អូវីធី ឡាយអិន " អូវីធី ច្បាប់ "  OVT LION LAW OFFICE " OVT LAW "

ការិ. ភូមិទ្វី ខាងត្បូង សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

ជាមេធាវីពេញសិទ្ធិ
ផ្សេងៗ