ត្រីមាសទី ២

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៧

ខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ 

ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.ការស្មុំកូន ដោយលោក ខន សុខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ការងារ
៣. ការរំលាយកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថេរវេលា ដោយលោកមេធាវី ហំ ភា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម
៤. យុត្ថាធិការរបស់តុលាការ ក្នុងបណ្ដឹងបញ្ជូនវិវាទទៅមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោក សឹម សុរិយ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ