ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៧៨១រូប (ប្រុស = ១៣៦៤រូប ស្ដ្រី = ៤១៧រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ៣៧៤រូប (ប្រុស = ២៤៦រូប ស្ដ្រី​​​ = ១២៨រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១២២រូប (ប្រុស = ១០២រូប ស្ដ្រី = ២០រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៦រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន ០១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី ២២រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៣៣៤រូប (ប្រុស = ១៧៥៧រូប ស្ដ្រី = ៥៧៧រូប)

 

No Code Status Female Male Total
1 PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 412 1358 1770
2 NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 20 102 122
3 TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 128 246 374
4 NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 6 20 26
5 DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 19 22
6 LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 3 44 47
7 FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
8 HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
9 PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
10 TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 2 4 6
11 PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 5 6 11
      580 1801 2381

 

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top