ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៥៧៩រូប (ប្រុស = ១២៣០រូប ស្ដ្រី = ៣៤៩រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ៤០៨រូប (ប្រុស = ២៨២រូប ស្ដ្រី​​​ = ១២៦រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១១៣រូប (ប្រុស = ៩៧រូប ស្ដ្រី = ១៦រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៧រូប (ប្រុស = ២១រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២១៥១រូប (ប្រុស = ១៦៥០រូប ស្ដ្រី = ៥០១រូប)

 

Code Status Female Male Total
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 349 1230 1579
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 16 97 113
TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 126 282 408
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 6 21 27
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 17 20
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 2 2
    501 1650 2151

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top