ស្ថិតិមេធាវី

 

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៨៤៦រូប (ប្រុស = ១៤១១រូប ស្ដ្រី = ៤៣៥រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ៣៣០រូប (ប្រុស = ២១៧រូប ស្ដ្រី​​​ = ១១៣រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១២៤រូប (ប្រុស = ១០៣រូប ស្ដ្រី = ២១រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីព្យួររបាយការណ៍កម្មសិក្សា ០៣រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៥រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០៥រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន ០១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី ២២រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៣៥៣រូប (ប្រុស = ១៧៧៤រូប ស្ដ្រី = ៥៧៩រូប)

  

No Code Status Female Male Total
1 PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 429 1405 1834
2 NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 21 103 124
3 TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 113 217 330
4 NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 5 20 25
5 DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 19 22
6 LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 3 45 48
7 FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
8 HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
9 PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
10 TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 1 2 3
11 PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 6 6 12
    Total 582 1819 2401

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top