2001-02 លុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងផ្លូវភេទ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៣៦

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ 2001-02 លុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងផ្លូវភេទ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៣៦