ត្រីមាសទី ៣

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ១៨

ខែ កក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន   សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម

២.ជម្រើសច្បាប់ របស់ភាគីក្នុងមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន​ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក ធានារ៉ាប់រង

៣.វិស័យធានារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅកម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី ព្រូ ស៊ីថន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ផ្នែក បកស្រាយច្បាប់

៤.ការបកស្រាយច្បាប់ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា និងលោកមេធាវី ប្រាក់ សំអាង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ