ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០២-ធ្នូ-២០១៩

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១៤០៧រូប (ប្រុស = ១១០៨រូប ស្ដ្រី = ២២៩រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ៣៦៤រូប (ប្រុស = ២៦១រូប ស្ដ្រី​​​ = ១០៣រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១០៧រូប (ប្រុស = ៩២រូប ស្ដ្រី = ១៥រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០១រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ២៩រូប (ប្រុស = ២២រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០២រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២០រូប (ប្រុស = ១៧រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៩៧៥រូប (ប្រុស = ១៥៤៣រូប ស្ដ្រី = ៤៣២រូប)

 

Code Status Male Female Total
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិ 1108 299 1407
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 92 15 107
TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 261 103 364
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 22 7 29
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 17 3 20
LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 40 3 43
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 1 1
HT មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 2 0 2
  Total 1543 432 1975