អនុសាសន៍របស់លោកសួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី ក្នុងឱកាសបិទមហាសន្និបាតលើកទី ២៤ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលាឆ្នាំ ២០១៩ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី (Video) ពេញភាគ១+ភាគ២

អនុសាសន៍របស់លោកសួន វិសាល ប្រធានគណៈមេធាវី ក្នុងឱកាសបិទមហាសន្និបាតលើកទី ២៤ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលាឆ្នាំ ២០១៩ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី

  • ភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់គណៈមេធាវី http://bit.ly/2OKvnOt 
  • ភ្ជាប់ទៅកាន់ទំព័រ Youtube ផ្លូវការរបស់គណៈមេធាវី http://bit.ly/2DfZVT5

សូមទស្សនាVideo ខាងក្រោម

ភាគទី១

ភាគទី២