បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលបានឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាតលើកទី២១ របស់គណៈមេធាវី

ល.រ ថ្ងៃខែឆ្នាំ  ឈ្មោះ  ទឹកប្រាក់ ($)  ទឹកប្រាក់ (៛)
 ១  ១៧-០៦-២០១៦  លោកមេធាវី ជុន វាសនា  ៥០ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី ជុន វាសនា (ការិ. ស៊ីវីអិន និងផ្ដល់យោបល់) ១៦៨ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី សឹង ពុធតុណា ៥០ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី យឹម ស៊ីម៉ែន ១០០ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី លឹម ឡាំងហ្គិច ១០០ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី លឹម វួចនា (Lim & Associates) ១០០ $  
២១-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី គួយ ធុនណា ៥០ $  
២២-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី ចាន់ ម្លប់សុខា ១០០ $  
២២-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី លាង ណារិទ្ធិ ១០០ $  
១០ ២៣-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី សៀង គង់ ១០០ $  
១១ ២៣-០៩-២០១៦ ការិ. សុក ស៊ីផាន់ណា និងសហការី ២៥០ $  
១២ ២៣-០៩-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី គក បូរ៉េន ១០០ $  
១៣ ២៧-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី ឃីម សៀកឡាយ ៥០ $  
១៤ ២៧-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី សែម សុផល ៣០ $  
១៥ ២៧-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី លី វ៉េងហេង ១០០ $  
១៦ ២៧-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី យិន វ៉ារី ១០០ $  
១៧ ២៨-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី និងលោកស្រីមេធាវី ទេព បូផល   ៤០០ ០០០ ៛
១៨ ២៨-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី លឹម វណ្ណា (ក្រុមមេធាវី វណ្ណា & សហភាតា) ២០០ $  
១៩ ២៨-០៩-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ឡេង មួយហ្គេច ១០០ $  
២០ ០៣-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លឹម សម្បត្តិ ១០០ $  
២១ ០៣-១០-២០១៦ ក្រុមហ៊ុនមេធាវី HBS ៥០០ $  
២២ ០៤-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី The Flag (លោកមេធាវី ផន ស៊ីន & សួង សុភ័ក្រ្ត)   ៤០០ ០០០ ៛
២៣ ០៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី សាង សុធន ៥០ $  
២៤ ០៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី គាន តារា ២០ $  
២៥ ០៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ុន ច័ន្ទថុល ២០ $  
២៦ ០៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី សារី បុត្រចរិយា    ២០០ ០០០ ៛
២៧ ០៧-១០-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ាន សំអាត ៥០ $  
២៨ ០៧-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ចាន់ វណ្ណៈ និង លោកមេធាវី ហេង រិទ្ធី (ការិមេធាវី វណ្ណៈ និង រិទ្ធី) ១០០ $  
២៩ ០៧-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ប៉ាល់ ចន្ទតារា ៥០០ $  
៣០ ២៨-០៩-២០១៦ លោកមេធាវី លឹម វណ្ណា (ក្រុមមេធាវី វណ្ណា & សហភាតា)(បោះពុម្ពសៀវភៅ) ១០០ $  
៣១ ២៧-០៧-២០១៦ លោកមេធាវី ប៉ិច ថុងស្រេង (បោះពុម្ពសៀវភៅ) ៥០ $  
៣២ ០៤-០៨-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ណុប ចាន់លក្ខិណា (បោះពុម្ពសៀវភៅ) ២០ $  
 ៣៣ ១០-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ឡាយ ណូរ៉ា (បោះពុម្ពសៀវភៅ) ៥០ $  
 ៣៤ ១០-១០-២០១៦ លោកមេធាវី កេង សុម៉ាឡា ១០០ $  
 ៣៥ ១០-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី អ៊ូ ធីតាពៅ ១០០ $  
 ៣៦ ១០-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ម៉ី ឧសភា និងលោកមេធាវី លឹម ស៊ីម ១០០ $  
 ៣៧ ១០-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លី ណុប    ២០០ ០០០ ៛
 ៣៨ ១០-១០-២០១៦ កញ្ញាមេធាវី ជីវ ឡេងហួង    ២០០ ០០០ ៛
 ៣៩ ១០-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ជីវ កេង ៥០០ $  
 ៤០ ១០-១០-២០១៦ កញ្ញាមេធាវី អ៊ូ អេឡែន ១០០ $  
 ៤១ ១០-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ខៀវ សំបូរ ១០០ $  
 ៤២ ១០-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ជា សុកនួន ៥០ $  
 ៤៣ ១១-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ឌឹម ចៅសេង ១០០ $  
 ៤៤ ១២-១០-២០១៦ កញ្ញាមេធាវី ជា ពិសី ៣០ $  
៤៥ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ម៉ៅ លាងវុត្ថា ៥០ $  
៤៦ ១២-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី អាំង បញ្ញា ៣០ $  
៤៧ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លឹម អេងរតនៈ និង លោកស្រីមេធាវី ម៉ុន វិមានចំប៉ា ១០០ $  
៤៨ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ណាក ពុទ្ធា ៥០ $  
៤៩ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ហួត ណូរ៉ា ៥០ $  
៥០ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី មឿន សុវណ្ណ ១០០ $  
៥១ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ប៊ុន ហុន ៥០០ $  
៥២ ១២-១០-២០១៦ លោកមេធាវី នង មានន្ទ ១០០ $  
៥៣ ១៣-១០-២០១៦ លោកមេធាវី វ៉ា ពិសី ១០០ $  
៥៤ ១៣-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លីវ សុវណ្ណា ២០០ $  
៥៥ ១៣-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ជូ ចាន់ធីរ៉ា ២០០ $  
៥៦ ១៣-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ពេជ អង្គ ១០០ $  
៥៧ ១៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី សុក ជា ៥០ $  
៥៨ ១៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី តែ ស៊ាងរ៉ានីន ៥០ $  
៥៩ ១៤-១០-២០១៦ លោកស្រី ឡេង ចន្ថា (ជំនួយការលោកមេធាវី លឹម វណ្ណា) ១០០ $  
៦០ ១៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ឃឹង សុជាថា ១០០ $  
៦១ ០៤-១០-២០១៦  លោកមេធាវី ឡុង លន់ ៥០ $  
៦២  ០៧-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ជាវ តុលា និងលោកស្រីមេធាវី ជ្រា ដាលីយ៉ា ១៨០ $  
៦៣ ១៤-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ហ៊ីន ពិណ្ណារិទ្ធ ១០០ $  
៦៤ ១៥-១០-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ឹង កិរិយា ១០០ $  
៦៥ ១៥-១០-២០១៦ លោកមេធាវី យឹម វិស្សុត ១០០ $  
៦៦ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី កែវ យ៉ា ១០០ $  
៦៧ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ចុង បុទុម ៥០ $  
៦៨ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ម៉ៅ សារី ១០០ $  
៦៩ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ប៉ិ វណ្ណៈ ១៥០ $  
៧០ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ហុង ប៊ុនហួរ (ក្រុមមេធាវី ខេមររដ្ឋ) ២០០ $  
៧១ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ិត ពិសិដ្ឋរង្សី ១០០ $  
៧២ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ១០០ $  
៧៣ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី កុល វីរក្ស ១០០ $  
៧៤ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ផែង ហេង ១០០ $  
៧៥ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី សួន ​វិសាល ២០០ $  
៧៦ ១៦-១០-២០១៦ ការិយាល័យមេធាវី ស៊ី អេស ភី និងសហការី (មេធាវី ចាំង ស្រីពៅ និងមេធាវី គង់ កន្និកា) ១០០ $  
៧៧ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ង៉ាន់ ចិន្តា ១០០ $  
៧៨ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី កែវ សេដ្ឋា ៤០ $  
៧៩ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ថាន ផានិត ១០០ $  
៨០ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ខៀវ វ៉ាន ១០០ $  
៨១ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី និល សុវណ្ណ ៥០ $  
៨២ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ស៊ុយ សុខុន ១០០ $  
៨៣ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី M S N (មេធាវី ម៉ែន សុមុនី និង មេធាវី ថោង​ សម្បត្តិ) ១០០ $  
៨៤ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី អាស៊ានមេគង្គ ២០០ $  
៨៥ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា និងលោកស្រីមេធាវី ឈីវ ភីរម្យ ២០០ $  
៨៦ ១៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី មួង ធនលាភី ៥០ $  
៨៧ ១៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី សាន នារី ៥០ $  
៨៨ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី LDR ៥០០ $  
៨៩ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី មាស សារឹម ១០០ $  
៩០ ១៦-១០-២០១៦ ការិយាល័យមេធាវី ណាច ទ្រី ១០០០ ​$  
៩១ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី កម្ពុជរដ្ឋ ១៦៨ $  
៩២ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ចាន់ សុខឃាង ១០០ $  
៩៣ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី កុយ នាម ១០០ $  
៩៤ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ពិន វណ្ណៈ ១០០ $  
៩៥ ១៦-១០-២០១៦ ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរលិកស៍ ១០០ $  
៩៦ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី អ៊ូ ប៊ុនរ៉ា (ក្រុមមេធាវី សហការី ក​ម្ពុជា និងអន្តរជាតិ) ៥៥៥ $  
៩៧ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី CPH និងសហការី ៥០០ $  
៩៨ ១៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី   ២០០ ០០០៛
៩៩ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ជីវ សុងហាក់ និងលោកស្រីមេធាវី អ៊ុក រ៉េតគន្ធា ៥០០ $  
១០០ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ឆែ វិបុល ៥០ $  
១០១ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ខ្មែរអប្សារា ២០០ $  
១០២ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ម៉ារ សំបូរណា (ការិ. MAR & Associates) ២០០ $  
១០៣ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី សៀង ធីរិទ្ធ ១០០ $  
១០៤ ១៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ផាន់ សម្ជស្ស ៥០ $  
១០៥ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លី សុខឡាយ ៥០ $  
១០៦ ១៦-១០-២០១៦ <លោកស្រីមេធាវី ជា សុកនួន ១០០ $  
១០៧ ១៦-១០-២០១៦ ក្រុមមេធាវី ជាតិ និងអន្តរជាតិ (លោកមេធាវី ខៀវ សុផល) ១០០ $  
១០៨ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ហ៊ី សោភា ១០០ $  
១០៩ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ស៊ុន ប៊ុណ្ណារិទ្ធ ១០០ $  
១១០ ១៦-១០-២០១៦

ការិ. មេធាវី ប៉ាណាអាស៊ាន (លោកមេធាវី ឌុក ទីប៉ាណា និងលោកស្រីមេធាវី ទី គឹមស្រ៊ាន)

៤០០ $  
១១១ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ចាន់ ណា   ២០០ ០០០ ៛
១១២ ១៦-១០-២០១៦ លោកស្រីមេធាវី ស្ដើង យូលីម   ១០០ ០០០ ៛
១១៣ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី ទេព មុនីជាតិ ១០០ $  
១១៤ ១៦-១០-២០១៦ លោកមេធាវី លូង សុខា ១១១ $  
    សរុប ១៤,៧៧២ $  ១,៩០០,០០០ ៛