ស្ថិតិមេធាវី

 

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៩៥០រូប (ប្រុស = ១៤៨៥រូប ស្ដ្រី = ៤៤៦រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ២៦៩រូប (ប្រុស = ១៧៨រូប ស្ដ្រី​​​ = ៩១រូប)
មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៣០រូប (ប្រុស = ១០៨រូប ស្ដ្រី = ២២រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីពន្យាពេលដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា ០៣រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៣រូប (ប្រុស = ១៨រូប ស្ដ្រី = ០៥រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន ០១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី ២១រូប (ប្រុស = ១៨រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៣៩៧រូប (ប្រុស = ១៨០៩រូប ស្ដ្រី = ៥៨៨រូប)

 

No Code Status Female Male Total
1 PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 459 1479 1938
2 NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 22 108 130
3 TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 91 178 269
4 NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 5 18 23
5 DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 16 19
6 LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 4 48 52
7 FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 1 2
8 HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 0 0
9 PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
10 TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 1 2 3
11 PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 6 6 12
    Total 592 1857 2449

  

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top