ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 0៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៧៤៥រូប (ប្រុស = ១៣៤២រូប ស្ដ្រី = ៤០៣រូប)
មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា ៤០២រូប (ប្រុស = ២៦៥រូប ស្ដ្រី​​​ = ១៣៧រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ១១៥រូប (ប្រុស = ៩៨រូប ស្ដ្រី = ១៧រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី ២៦រូប (ប្រុស = ២០រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០៣រូប (ប្រុស = ០២រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០១រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ២២រូប (ប្រុស = ១៩រូប ស្ដ្រី = ០៣រូប)
សរុបទាំងអស់ ២៣១៥រូប (ប្រុស = ១៧៤៨រូប ស្ដ្រី = ៥៦៧រូប)

 

 

Code Status Female Male Total
PL មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 403 1342 1745
NPL មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ 17 98 115
TL មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា 133 260 393
NPLO មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី 6 20 26
DL មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី 3 19 22
LD មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម 3 43 46
FL មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ 1 2 3
HI មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា 0 1 1
PTL មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន 0 1 1
TLD មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា 4 5 9
PLF មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) 0 1 1
    570 1792 2362

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top