1996-06 ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថ

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថ​​