បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការ​ក្រុងព្រះសីហនុ

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ម៉ុង មុនីចរិយា ប្រុស 1970-01-12 ប្រធាន  
2 គឹម អេង ប្រុស 1952-01-06 អនុប្រធាន 011 741 689
3 ហង់ ស៊ីថា ប្រុស 1969-01-16 អនុប្រធាន  
4 លិ សុខា ប្រុស 1972-01-01 ចៅក្រម 016 852 271
5 ស្វាយ តុញ ប្រុស 1976-10-20 ចៅក្រម 016 666 993
6 ស៊ លីនណា ប្រុស 1981-07-13 ចៅក្រម  
7 ប៊ូ ប៊ុនហាង ប្រុស 1963-06-09 ព្រះរាជអជ្ញា 012 673 070
8 យូ ទិត្យវឌ្ឍនៈ ប្រុស 1982-06-27 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 445 592
9 រៀម ចន្ទម្នី ប្រុស 1974-07-16 ព្រះរាជអជ្ញារង

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top