ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវី

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវីក្នុង​សកម្មភាព​របស់គណៈមេធាវី

    1. បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលបានឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាតលើកទី១៨ របស់គណៈមេធាវី
    2. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងការបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
    3. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភមកគណៈមេធាវីក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅបញ្ជីសមាជិកគណៈមេធាវី
    4. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងសកម្មភាពគណៈមេធាវី
    5. បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ចូលរួមរៀបចំតុ មេធាវីនៅក្នុង បន្ទប់សវនាការ តុលាការសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top