ចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តកំពត

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 គាំ ឈាន ប្រុស 1952-01-01 ប្រធាន  
2 ងួន ណារ៉ា ប្រុស 1977-04-17 អនុប្រធាន 016 335 232 / 012 959 128
3 ជួន វណ្ណៈ ប្រុស 1982-04-18 ចៅក្រម 012 665 304
4 រស់ ពិសិដ្ឋ ប្រុស 1972-09-01 ចៅក្រម 016 903 553
5 អ៊ុំ ឆវត្តិក៏ ប្រុស 1977-06-05 ចៅក្រម  
6 ជុំ សំបាន ប្រុស 1952-07-01 ព្រះរាជអជ្ញា 011 972 746
7 គឹម សំលេង ប្រុស 1981-04-07 ព្រះរាជអជ្ញារង  
8 អ៊ីវ ត្រាយ ប្រុស 1972-01-01 ព្រះរាជអជ្ញារង  

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top