ច្បាប់ និង បទបញ្ញាត្តិទាក់ទងនឹងមេធាវី

  1. 1995-08​ ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី
  2. 2012-09 ក្រមសីលធម៌មេធាវី
  3. 2016-10 បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  4. 2017-12 សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការទទួលពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី
  5. 2019-03 សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការតម្រូវឱ្យមេធាវីដែលមានបំណងបន្តសុំនៅក្រៅបញ្ជីដាក់ពាក្យសំនៅក្រៅបញ្ជីបន្តជាថ្មីឡើងវិញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការតម្រូវឱ្យមេធាវីដែលមានបំណងបន្តសុំនៅក្រៅបញ្ជីដាក់ពាក្យសំនៅក្រៅបញ្ជីបន្តជាថ្មីឡើងវិញ