ត្រីមាសទី ១

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
លេខ ១៦
ខែ មករា-មិនា ឆ្នាំ ២០១៨
រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ ទាញយកឯកសារ
ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.កំហុសដោយឡែក សំណង និង ការមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងអំពើអនីត្យានុកូល ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
៣. មូលដ្ឋានការបដិសេធការទទួលស្គាល់ និង អនុវត្តមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យបរទេសនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជា ដោយលោកមេធាវី គឹម សាន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
៤. ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឈលើអចលនវត្ថុ ដោយលោកខន សុខខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក ព្រហ្មទណ្ឌ
៥. សង្ខេបយុត្តិសាស្ត្រ​ សំណុំរឿងលេខ០០១, អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង, សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី អញ្ញត្រកម្មទាក់ទងនឹងថេរវេលានៃអាជ្ញាយុកាលចំពោះបទល្មើសជាតិ ដែលលើកឡើងដោយមេធាវី ការពារក្ដី, ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ដោយលោកមេធាវី មាស បូរ៉ា ៖សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ
ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top