វីដេអូ

វីដេអូសំរាប់ឆ្នាំ២០២៣


សមិទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគិតចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីជប់លៀងអបអរសាទរមហាសន្និបាត លើកទី២៨


សុន្ទរកថាបិទមហាសន្និបាតលើកទី២៨ ដោយឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ ស្តីពីការថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់ការគាំទ្រ និងសហការជាមួយគណៈមេធាវី


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីទិសដៅការងារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីគ្រឿងកិត្តិយសគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី២៨ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការអនុវត្តគោលនយោបាយដឹកនាំគណៈមេធាវីក្នុងឆ្នាំទី១នៃអាណត្តិទី១៤


វីដេអូសំរាប់ឆ្នាំ២០២២


កិច្ចសម្ភាសន៍មេធាវី រុំ សុខានី សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រកាសស្ដីពីខសន្យាមិនសុចរិត


កិច្ចសម្ភាសន៍ កញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុន្នីសុជាតា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការបែងចែកទ្រព្យរួម តាមផ្លូវតុលាការ


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី «អង្គហេតុចម្បង និងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង»


វីដេអូទី១១ កម្មវិធី ៣ សំណួរ ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រាក់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់” ដោយកញ្ញាមេធាវី ឈុំ មុនីសុជាតា សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបន្តពីវីដេអូទី១០ ក្នុងកម្មវិធី ៣ សំណួរ។


កិច្ចសម្ភាសន៍​លោកមេធាវី ពេជ អង្គ អនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ អំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ និងអំពើក្លែងបន្លំ


សិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "សេចក្ដីណែនាំអំពីវិធានស្ដីពីមជ្ឈត្តការ ម.ជ.ម."


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី សៅ នឿន សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក


សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីកិច្ចការពារស្របច្បាប់ និងករណីបទបញ្ជាពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច”


វីដេអូ សកម្មភាពថ្ងៃមហាសន្និបាតលើកទី២៧

covervote


កិច្ចសម្ភាសន៍លោកមេធាវី យ៉ាងនី សុវាចា សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការព្រហ្មទណ្ឌរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីជជែកអំពីច្បាប់ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ BTV ក្រោមប្រធានបទ៖ ការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ។


ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤ ផែនការនិងទិសដៅការងារអាទិភាពសម្រាប់ដឹកនាំគណៈមេធាវីអាណត្តិទី២


ស​ន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤


Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top