បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមនៅក្រសួងយុត្តិធម៌

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ហ៊ី សោភា ប្រុស 1957-01-15 រដ្ឋលេខាធិការ មើលលេខទូរស័ព្ទ
2 ចាន់ សុទ្ធាវី ស្រី 1968-12-24 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
3 អ៊ិត រ៉ាឌី ស្រី 1950-03-03 អនុរដ្ឋលេខាធិការ  
4 លី វួចឡេង ស្រី 1954-02-10 ចៅក្រម មើលលេខទូរស័ព្ទ
5 ប៉ែន ពេជ្រសាលី ប្រុស 1957-09-25 ចៅក្រម  
6 ទិត្យ ឫទ្ធី ប្រុស 1953-07-21 ចៅក្រម  
7 គឹម សោភ័ណ ប្រុស 1968-12-13 ចៅក្រម  
8 ខៀវ សុខា ស្រី 1979-02-06 ចៅក្រម  
9 គង់ សែត ប្រុស 1955-10-10 ព្រះរាជអជ្ញារង  

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top