2001-04 ការបង្កើតក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៨៥

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ 2001-04  ការបង្កើតក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ០៨៥