2002-07 ច្បាប់ស្តីពី វិស័យប្រៃសណីយ៍

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី វិស័យប្រៃសណីយ៍