2007-11 ការអនុវត្តផែនការបែងចែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច សារាចរណែនាំលេខ ០៦

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ការអនុវត្តផែនការបែងចែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច សារាចរណែនាំលេខ ០៦.pdf