សេចក្តីជូនដំណឹង

គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី បុគ្គលិកគណៈមេធាវី និងសាធារណជនជ្រាបថា គណៈមេធាវីកំពុងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពនិងបន្ថែមការចុះបញ្ជីការិយាល័យទៅក្នុងកម្មវិធីផ្នែកទន់នៅលើទូរសព្ទដៃចល័ត Smart Phone និង Tablet (Software App.) សម្រាប់ទូរសព្ធដៃដំណើរ

ការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod កំពុងដំណើរការជាធម្មតាហើយ តែដោយឡែកសម្រាប់ ទូរសព្ធដៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS (Iphone) មិនទាន់ដំណើការបានល្អនៅឡើយទេ ហើយក្រុមការងារកំពុងធ្វើការងារ និងរួចរាល់ក្នុងសប្តាហ៍ក្រាយ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ iOS(Iphone)មានការពិនិត្យតឹងតែងខ្លាំងទៅលើកូដថ្មីៗដែលយើងបញ្ចូល។ លោកអ្នកអាចទាញយក(Download) មកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Directory of Lawyers In Cambodia v2.0 ពី Play Store (ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod) នៅលើទូរសព្ទដៃលោកអ្នក ឬទាញយកតាមតំណភ្ជាប់នេះ https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bakc.org.kh

updateapp

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top