សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមសេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៥/សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

Read more ...

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសសភាពគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា (BAKC)

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៦៤ /សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការ

Read more ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរឈ្មោះក្រុមតេឡេក្រាមពី "ក្រុមផ្តល់ជំនួយដល់មេធាវីក្នុងរយៈពេលបិទខ្ទប់" ទៅជា "សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (BAKC)"

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១០០១/គម/២១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះក្រុមតេឡេក្រាមពី

Read more ...

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កេីតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា(BAKC)

សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៥ /សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការបង្កេីតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការ

Read more ...

លោកមេធាវី ទូច សាឃឿន ប្រតិភូគណៈមេធាវីប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ៩រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោកមេធាវី ទូច សាឃឿន ប្រតិភូគណៈមេធាវីប្រចាំខេត្តកំពង់ធំ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

Read more ...

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top